سونوگرافی (تشخیص آبستنی و چندقلوزایی) در انواع دام سبک

یکی از خدمات مرکز اصلاح نژاد ، بهداشت و خدمات دامپزشکی دکتر گلابگیران، خدمات سونوگرافی (تشخیص آبستنی و چندقلوزایی) در انواع دام سبک می باشد. ویدئوی حاضر از کشت و صنعت خرم آباد هنگام ارائه این خدمات ضبط گردیده است.
Call Now Button