نمایش همه

بررسی اثر استفاده از پروبیوتیک ها در تغذیه زنبورعسل بر روی تولید عسل

پژوهش حاضر در زنبورستان مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور واقع در كرج انجام شد و تأثیر دو نوع پروبیوتیک جدا شده از زنبورعسل شامل پروبیوتیک لاکتوبی و پروبیوتیک انتروبی در غذای زنبورعسل بر روی رشد جمعت و تولید عسل مورد بررسي قرار گرفت. به همین منظور آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 10 تکرار (کلنی) بر روی کلنی های زنبورعسل که دارای ملکه های خواهری هم سن بوده و از لحاظ جمعیت، تخم ریزی، سطح پرورش نوزادان، ذخیره عسل، ذخیره گرده یکسان بودند به مدت 6 ماه انجام شد و جيره آزمايشي از روز اول فروردین تا آخر خرداد نیم لیتر به صورت یک روز در میان، به کلنی ها ( مخلوط با شربت 2:1(دو آب و یک شکر)) داده شد. تیمارهای آزمایشی شامل شربت بدون پروبیوتیک (P0)، شربت حاوی 100 درصد پروبیوتیک لاکتوبی (P1)، شربت حاوی 100 درصد پروبیوتیک انتروبی (P2)، شربت حاوی 50 درصد پروبیوتیک لاکتوبی و 50 درصد پروبیوتیک انتروبی (P1P2) بودند.
نتایج نشان داد که جیره¬های حاوی پروبیوتیک نسبت به جیره شاهد به طور معنی¬داری از رشد جمعیت بیشتری برخوردار بوده و عسل بیشتری تولید نمودند (05/0 > p). به طور کلی، دو نوع پروبیوتیک لاکتوبی و انتروبی جدا شده از زنبورعسل برتری خاصی نسبت به یکدیگر برای صفات مورد بررسی از خود نشان ندادند. ولی در تیمار حاوی مخلوط 50 درصد پروبیوتیک لاکتوبی و50 درصد پروبیوتیک انتروبی عملکرد بهتری نسبت به تیمارهای دیگر و شاهد مشاهده گردید.
کلمات کلیدی: زنبورعسل، عسل، باکتری¬های تولید کننده اسید لاکتیک، لاکتوبی، انتروبی، پروبیوتیک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button